YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Traffic

"Randen", Kyoto

 

"Randen", Kyoto

 

"Steam Locomotive", Kyoto

 

"Randen", Kyoto

 

"Randen", Kyoto

 

"Boats" Oigawa River, Kyoto

 

"Steam Locomotive", Kyoto

 

"Jukkoku-fune" Fushimi, Kyoto

 

"Ship", Itsuku-shima, Hiroshima

 

"Ship", Hakata

 

"Car", Kyoto

 

"Randen", Kyoto

 

"Carriage" Botanical Garden, Osaka

 

"Steam Locomotive", Kyoto

 

"Steam Locomotive", Kyoto

 

"Steam Locomotive", Kyoto

 

"Steam Locomotive", Kyoto

 

"Randen", Kyoto