YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Food

Hamburger, Osaka

 

Hamburger, Osaka

 

Beer, Nijo-jo

 

Beer, Suntory

 

"Aburimochi" Ichimonjiyawasuke, Kyoto

 

Hashirimochiroho, Kyoto

 

Sabakaidohanaore, Kyoto

 

Hyoki, Kyoto