YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Osaka Temmangu Shrine

Fuku Musume

 

Tenjin Matsuri

 

Shimenawa

 

Tenjin Matsuri

 

Tenjin Matsuri

 

Tenjin Matsuri

 

Tenjin Matsuri

 

Tenjin Matsuri

 

Omizukumi Matsuri

 

Fuku Musume

 

Smoke

 

Fuku Musume

 

Bonfire

 

Ebisu Matsuri

 

Omizukumi Matsuri

 

Omizukumi Matsuri

 

Main Gate

 

Omizukumi Matsuri

 

Monkey

 

Plum blossom and Japanese White-eye

 

Ebisu Matsuri