YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Garden

Gioji Temple, Kyoto

 

Ryoanji Temple, Kyoto

 

Saimyouji Temple, Kyoto

 

Nanzenji Temple, Kyoto

 

Sento Gosho, Kyoto

 

Manshuin Temple, Kyoto

 

Katsura Rikyu, Kyoto

 

Adashinoi Nenbutsuji Temple, Kyoto