YOSHIHIRO IZUTSU Photography

Leaves

"Gioji Temple", Kyoto

 

"Eikando Zenrinji Temple", Kyoto

 

"Kodaiji Temple", Kyoto

 

"Kodaiji Temple", Kyoto

 

"Kifune Jinja Shrine", Kyoto

 

"Nanzenji Temple", Kyoto

 

"Kodaiji Temple", Kyoto

 

"Eikando Zenrinji Temple", Kyoto

 

"Gioji Temple", Kyoto